Onsdag, 29.06.2022 - 29. Dhul Qi'dah 1443 h.
Dhikr: Å huske og nevne Allah (sw)

Dhikr: Å huske og nevne Allah (sw)

  • 05.01.2010
  • M. Ghozlan

Man mister freden og beskyttelsen i dette liv og i det neste , uten troen på Allah. All ære og pris til Allah , den Allmektige ,den Majestetiske og den Høyeste.

Man mister freden og beskyttelsen i dette liv og i det neste , uten troen på Allah. All ære og pris til Allah , den Allmektige ,den Majestetiske og den Høyeste. Å nevne Allahs (swt) navn , uansett om man nevner dem høyt eller i seg selv, er kjent som dhikr. Det betyr ihukommelse av Allah den Høyeste. Han har beordret oss til å huske Ham og nevne Ham alltid og alle steder.
Koranen sier : ” Dere som tror , kom Gud ihu med stadig ihukommelse, og pris Ham morgen og aften ” K. 33:41

Hvis noen husker Allah , vil Allah huske dem : ” Så kom Meg ihu, og Jeg vil komme dere ihu .” K. 2:152

Noen hadith av profeten Muhammed (saw) om dhikr:

Abu Huraira (raa) har uttalt: " Allahs Sendebud (saw) har sagt: "Det er to utsagn, som er lette for tungen, tunge på vektskålen og elsket av den Nådige: "Æret være Allah, den Allmektige." (Soubhâna Allahi wa bihamdihi - Soubhan Allahi ala’dhim) Bukhari og Muslim.

Og han har uttalt: "Allahs Sendebud (saw) har sagt: " Si: "Æret være Allah, lovpriset være Allah, det er ikke noen annen Gud enn Allah, og Allah er den Største" - disse ord er mer elsket enn det solen bringer, når den står opp." (Soubhâna Allahi walhamdou lillahi wa la ilaha il allahu wallahu akbar) Muslim

Han har videre uttalt: "Allahs Sendebud (saw) har sagt:" La’illaha illa allahu wahdahu la sjarika lahu al mulku wa lahu alhamdou wahuwa ala kulli sjai’n khadir (Den, som sier: Det er ingen annen Gud enn Allah, alene og uten partner, Hans er riket, Hans er æren, Han er i stand til alt," og gjentar det hundre ganger om dagen, for ham er disse utsagn lik den belønning ,som gis for frigivelse av ti slaver, han godskrives hundre gode gjerninger , hundre dårlige handlinger slettes for ham, og de beskytter ham mod det onde hele dagen like til kvelden. Intet kan måle seg med ham, unntatt en mann som gjør mer enn ham." Han tilføyet: "Den, som hundre ganger om dagen sier: "Æret og lovpriset være Allah" (Soubhâna Allahi wa bihamdihi), hans feil ville bli slettet, selv om deres mengde svarte til skummet på havet." Bukhari og Muslim

Abu Mussa Al-Ask’ari (raa) har uttalt: "Profeten (saw) har sagt: " Den, som påkaller Allah, og den, som ikke påkaller Ham, er som å sammenligne en levende og en død." Bukhari

Ja’bar (raa) har uttalt: "Jeg har hørt Allahs Sendebud (saw) si: " Den beste måte å tilkalle Allah på består i å si: Det er ikke noen annen Gud end Allah." (La illaha illallah) At-Tirmidhi

a’ber (raa) har uttalt: "Profeten (saw) har sagt: " Den, som ofte sier: "Æret og lovpriset være Allah" (Soubhâna allahi wabi hamdihi), for ham vil man plante en palme i Paradis." At-Tirmidhi

Abu Mussa (raa) har uttalt: "Allahs Sendebud (saw) har sagt meg: " Skal jeg vise deg en av Paradisets skatter?" Jeg svarte: "Ja sannelig, Allahs Sendebud." Han fortsatte: "Du skal si, det er hverken makt eller kraft unntatt i Allah." (La hawla wa la qowata illa billah) Bukhari og Muslim