Mandag, 08.08.2022 - 10. Muharram 1444 h.
Gudsfrykt Taqwa

Gudsfrykt Taqwa

  • 05.01.2010
  • Karima Solberg

Det er her gjort et forsøk på å belyse hva gudsfrykt innebærer i Qur’an og profeten Mohammeds sunna som er et begrep for hans ord og gjerninger og godkjennelse av hans følgesvenners forstålse av religionen. Sentrale arabiske begrep er transkribert og satt i kursiv før eller etter en norsk forklaring.

Det er her gjort et forsøk på å belyse hva gudsfrykt innebærer i Qur’an og profeten Mohammeds sunna som er et begrep for hans ord og gjerninger og godkjennelse av hans følgesvenners forstålse av religionen. Sentrale arabiske begrep er transkribert og satt i kursiv før eller etter en norsk forklaring.
Troen kan sammenlignes med en malers palett. På den ligger alle fargene i vakker harmoni. Den ene fargen må ses i kombinasjon med de andre fargene. Slik er det med troen, den har mange aspekter. På paletten ligger gudsbevissthet ihsan, skamfølelse hayya, tålmodighet sabr, takknemlighet shukr, oppriktighet ikhlas, enhet tawhiid, gudskjærlighet hobballah, anger tawba, håp raj’a og gudsfryktighet taqwa . Man kan ikke snakke om taqwa uten først å snakke om håp. Frykt og håp er som to vinger som hjelper den troende å krysse verdenes grenser for å nå den Allmektige. Håp er en fredfull tilstand i hjertet til den som ser frem til, eller venter på det som er han kjært. For de troende er det håp om belønning og tilgivelse for ens synder man ser fram til.
Lærde har sammenlignet denne verden med et land som blir dyrket og fruktene blir høstet i det kommende liv. Hjertet er som jorden, og troen er som frø. Handlinger som er gjort av tilbedelse er som å pløye jorden for å berede den for beplantelse. Å rense hjertet for synd er som å grave kanaler slik at vannet kan flomme frem og vanne jorden for at vekster kan gro.
Det hjertet som er forelsket i denne verden er som ufruktbar jord hvor intet frø kan gro. Domme Dag er som innhøstningsdagen hvor man høster det man har sådd og ingen kan høste noe man ikke har dyrket. Hvis en sår sine frø i et ufuktbart land, og unlater å pløye jorden og siden lar være å vanne, da har han urealistiske håp om å få en avling, på samme måte som en bonde ikke ville fått noe å høste hvis han hadde behandlet sin avling på denne måte. Den som sår troens frø i sitt hjerte og vanner det med tilbedende gjerninger, renser sitt hjerte fra synd og dårlige uvaner, og venter så på Guds nåde for å få innfridd sine håp. Han har et realistisk håp.

Profeten sa:’’Den som lever sitt liv i tråd med sine laveste lyster og håper fortsatt på paradiset, han er en tosk’’.

Den som håper på noe må oppfylle tre krav
1. Holde kjært hva han håpet på.

2. Være redd for å miste det.

3. Streve for å oppnå hva han håper på.

Hvis ikke håp er lenket til noe av dette så er det bare ønsketenkning. Alle som er håpfulle er også fylt av redsel og den kloke bereder grunnen for sine håp.

Allah gir de troende håp i Qur’anen. Selv om en synder og gjør feil er ikke håpet ute hvis man ber om tilgivelse.

’’Si,’Dere Mine tjenere, som har vist lettsindighet som vil ramme dere selv, fortvil ikke for guds nåde. Gud vil forlate alle synder,-Han er tilgivende, nåderik. Vend dere i bot til Herren, og overgi dere til ham, før straffen er over dere for da kan dere ikke hjelpes.’’ 39:54-55
Hva er Taqwa?
Taqwa : Ordet betyr å frykte, beskytte, bevare.

I Qur'anen menes det å streve for å beskytte seg selv fra Allahs vrede og frykte og respektere Hans nærvær.

Abu Darda sa : ’’Den fullendte form av taqwa er å frykte Allah så mye at man begynner å frykte Han for en potensiell synd, inntil man unngår det som kan være tillatt i frykt for at det kan være forbudt.’’

Her menes det at man holder seg unna det som ligger i gråsonen, det som er tvilsomt.

Fra 40 Hadith:’’Det som er lovlig er lett å kjenne, det som er forbudt er lett å kjenne. Mellom dette finnes tvilsomme ting, som få kjenner sannheten om. De som unngår det tvilsomme er frikjent anngående sin religion, og sin ære. Men den som faller i det tvilsomme faller tidlig i det forbudte. Det er som med en hyrde som gjeter sine sauer rundt en grense, og forsøker å holde seg utenfor. Sannelig, en hver konge har sine grenser. Allahs grenser er Hans forbud. Sannelig i kroppen er det en liten klump kjøtt. Hvis det er sundt er hele kroppen sunn. Er det dårlig er hele kroppen dårlig, denne klomp er hjertet.’’

Allah trekker sine tjenere nærmere seg gjennom taqwa. Han leder de også til kunnskap og gode handlinger gjennom denne egenskapen.

Taqwa er det som holder oss fra å synde og hjelper oss til å tilbe og tjene Allah.

Når taqwa mangler, blir man likegyldig og synder lettere.

Taqwa springer noen ganger ut fra kunnskap om Allahs egenskaper, som at Allah er Allvitende og ser alt, at Han er uavhengig av vår tilbedelse, og at man kommer til paradiset gjennom Allahs Nåde. Andre ganger kan det oppstå forde man har utført dårlige handlinger og frykten griper en i hjertet. Noen ganger som en kombinasjon av begge deler. Graden av taqwa springer utfra ens bevissthet om egne feil, og bevisstheten om Allahs tilstedeværelse.
De som har taqwa
De som har taqwa blir kalt Muttaqon - de gudfryktige.

Qur'anen gir følgende beskrivelse av muttaqon.

’’Fromheten består ikke i at dere vender ansiktene mot øst eller vest. Sann fromhet er: ’Å tro på Allah og på Dommens Dag, på englene, Skriften og profetene, og gi bort av det man har, om det enn er kjært, til slektninger, faderløse og fattige, veifarende og tiggere, og til frikjøping av slaver, å forrette bønnen, å utrede det rituelle bidrag, å overholde inngåtte avtaler, å være tålmodig i ulykke og nød og i trengselens tid. Disse gjør troen sann. Disse er de sanne Gudfryktige (muttaqon)’’.

2: 177.

’’Men de som bever av ærefrykt for Herren, som tror på Herrens ord, som ikke setter noe ved Hans side, som gir sine gaver med bevende hjerter forde de skal vende tilbake til Herren, - disse er de som kappes i å gjøre det gode, og er de første til å fullbyrde det.’’ 23 : 57-61.

Aishah sa:'' Jeg spurte Allahs sendebud om denne ayat, 'Er det de som drikker alkohol, begår utroskap og stjeler?' Han, må Allah velsigne han og gi han fred sa:’’Nei, datter av Sideeq, det er de som faster regelmessig, ber og gir zakat og frykter at deres gode gjerninger kanskje ikke blir akseptert.’’

Den personen som frykter Allah mest er den som har mest kunnskap om Allah og seg selv. Derfor sa profeten :’’ Ved Allah, av alle mennesker er jeg den som har mest kunnskap om Allah, og jeg frykter Han mest.’’

Imam ash- Sha'bi ble en gang tiltalt som: ''Å du som har kunnskap''. Han svarte da: '' Det har jeg ikke - for de som har kunnskap er de som frykter Allah.’’ Den Mektige og Prisede har sagt:’’Men kun de av Hans tjenere frykter Allah, som har kunnskap.’’ 35:28.

Den som opplever taqwa er ikke den som gråter og tørker sine øyne , men det er han som unngår alt som kan bringe straff.

Abu' l - Qassim al - Hakem sa: '' Den som frykter noe flykter fra det, den som frykter Allah løper mot Han.''

Al - Fudayl ibn Iyyad sa: '' Hvis du blir spurt om du frykter Allah ikke svar, for hvis du sier ja lyver du, hvis du sier nei, betyr det at du ikke tror på Han.’’

’’Allah tilhører alt i himmel og på jord! Vi har pålagt dem som fikk skriften før dere, - og dere: 'Vis gudsfrykt! ( vis taqwa) 'Hvis dere forkaster i vantro,- Allah tilhører alt i himmel og på jord. Allah er selvtilstrekkelig, verdig all pris.’’ 4.131

Sayed Qutb kommenterer : '' Å frykte Allah garanterer en reformering av hjertet. Allah ønsker å råde menneskene slik at Han kan hjelpe de under vanskeligheter og beskytte de hvis de lytter til Hans råd. Hvis ikke er det mulig for Han å erstatte en gruppe folk med et bedre. Han ønsker at man skal frykte Han til sitt egent beste''.

Frykt brenner de forbudte lyster, og de gale handlinger som er kjære for en troende vil snart smake vondt. Frykten temmer legemet og fyller hjertet med hengivenhet, ydmykhet og fred.

Hjertet blir renset for arroganse, hat og fiendskap. Den troende blir fullstendig opptatt av Allah , med å irettesette seg selv og streve for Allahs sak. En tjeners hjerte som blir så oppmerksom over alle sine bevegelser både de indre prosesser og de ytre handlinger, vil konstant rette sine tanker, ord og handlinger. Dette er tilstanden til den som er overveldet av taqwa.
Hamman ibn Shuraih - en venn av Ali ba han å nevne kvalitetene til de som besitter taqwa, så han kunne gjenkjenne de når han møtte de. Ali sa : ’’Når Allah skapte skaperverket, gjorde han det mens han var fullstendig uavhengig av deres tilbedelse eller oppsetsighet. Ingen ulydighet kan ramme Han, ei heller ingen tilbedelse er til Hans fordel. Så fordelte Han det en hver skapning skal få og plasserte de på Jorden. På Jorden har de med taqwa følgende dyder :’’Deres tale er sann, deres klær er moderate og de er ydmyke i sin gange. De senker deres blikk når de ser noe Allah har forbudt dem å se, og de er oppmerksom for all nyttig kunnskap. De beholder sin integritet både i motgang og medgang. Hadde det ikke vært for at Allah har fastsatt en bestemt levetid, ville ikke deres sjeler vært et sekund ekstra i deres legemer utfra forventning for belønning og frykt for straff. I deres øyne er Skaperen høyt hevet over alt , så alt annet er uvesentlig for dem. De er ved Paradiset som om de allerede har sett det, og gleder seg ved dets nærvær. De er ved Helvete som om de allerede har sett det og smakt dets straff.
De er tålmodige for en kort tid og vil til gjengjeld oppleve evig komfort. Dette er et godt bytte som deres Herre har gjort tiltrekkende for dem. Verden får de til å føle seg fanget men de løskjøper seg i bytte. Om natten står de i rekker og leser deler av Qur’anen. De leser den slik den skal leses og deres hjerter drikker den som medisin. Om dagen et de tolerante og vise, vennlige og gudfryktige. Frykt skyter ut fra deres kropper som piler. De som ser de tror de er syke. Men de er ikke syke, noen tror de er forvirret. En stor frykt har gjort de slik. De er aldri fornøyd med å ha gjort bare noen få gode gjerninger i løpet av en dag. De dømmer seg selv og vurderer sine handlinger. Hvis en av dem blir kalt from, frykter han hva som blir sagt om han og sier : ’’Jeg kjenner meg selv bedre enn det dere gjør. Min Herre kjenner meg bedre enn det jeg gjør. Å Allah! Ikke ta meg fatt for det de sier om meg, og gjør meg bedre enn det de tror. Tilgi meg de synder de ikke vet noe om.’’

Deres tegn er at de er sterk i islam, og standhaftig i deres tro. De strever etter kunnskap og kombinerer den med toleranse, deres tale følges opp av handlinger. Du vil finne at deres håp er realistiske deres feil er få.
Veien til taqwa.
1. Granske seg selv.
’’Dere som tror, frykt Allah! Måtte en hver overveie hva han har sendt i forveien til Morgendagen. Frykt Allah! Allah er vel underrettet om det dere gjør.’’ Hashr 18.

Maimoon bin Mahran (rh) sier: ’’Ingen kan være blant muttaqon inntil han kontrollerer seg selv mer enn han kontrollerer sin forretnings partner.’’

’’Nei ! Jeg sverger ved Oppstandelsens dag. Og enhver sjel som irettesetter seg selv.’’ 75: 1 - 2.

Hasan Basri (rh) sier om dette verset : ’’En troende vil alltid være kritisk til sin mat, hans drikke og tale. En synder vil ikke kritisere seg selv.’’

Det står i Dawoods familie ord :’’En intelligent person bør ikke bli uoppmerksom ved fire anledninger : Når han ber til sin Herre, når han evaluerer seg selv, når hans venner informerer han om hans feil og når han er alene med seg selv.’’

De som ikke gjenkjenner sine egne feil kan ikke forandre dem eller rette dem. De som innser sine egne feil fordømmer seg selv foran Allah.

Abu Darda sier : ’’Ingen kan oppnå fullstendig forståelse av islam inntil han dømmer folk for Allahs sak og så vender hjem og fordømmer seg selv enda mer.’’
Hvordan vurdere seg selv?
Granske sin intensjon vurdere om den er god. Er det man gjør for Allah og for det nest liv. Eller er det for å oppnå goder i denne verden.

Se på gode gjerninger i forhold til dårlige.

Se på profeten og hans følgesvenners eksempel.

Sammenligne seg selv med andre troende. Man blir oppfordret i Qur’anen til å kappes i det gode.
2. Disiplinere selvet når det kommer til kort.
Når man er opptatt av å tilbe sin Herre er det lett å komme til kort. Pofetens følgesvenner straffet seg selv når det hendte ved å kompensere med ekstra frivillige handlinger.

Omar (rh) donerte bort et stykke land verd 200,000 dirhams, når han mistet salat ul Asr i fellesskap. Ibn Omar pleide å våke hele natten hvis han mistet en bønn i fellesskap, og sette fri to slaver.

Qur’anen oppfordrer oss til å oppveie en dårlig gjerning med en god. Feks å gi almisse stryker ut missgjerninger.
3. Anstrenge selvet mot tilbedende handlinger.
Man må bygge opp sin egen kapasitet. Man setter seg målsettninger som man prøver å oppnå. Først må man konsentrere seg om det som er obligatorisk. Når man behersker det kan man prøve å praktisere sunna. Behersker man det kan man yte ekstra handlinger fra oss selv. En tommefingerregel er: Det er bedre å holde på lite enn å gjøre mye sporadisk. For Allah elsker det vi gjør regelmessig.

Det er viktig å be Allah om hjelp og støtte for uten hans hjelp står vi på stedet hvil. Vit at den som prøver å nærme seg Allah så vil Allah komme han i møte. Ofte er det nok å ha gode intensjoner og Allah legger forholdene til rette slik at det blir lett å utføre handlingen.

Når sahaba utførte en god gjerning var de takknemlig for den og ba Allah om å akseptere den. Gjorde de et mistak ble de fylt med sorg og ba om tilgivelse.

Når en person kjenner verdien av det han streber etter i det neste liv, blir det lettere å følge Qur'an og sunna.

En gruppe folk kom og besøkte Omar ibn Abdul Aziz( rh) da han var syk, blant de var en tynn ung mann. Omar spurte hvordan han var blitt slik. Han svarte at han var syk. Omar ba han fortelle sannheten. Han svarte :’’ Å du de troendes leder! Jeg har smakt på verden og funnet den bitter, dens glitter tiltrekker meg ikke, dens gull og stener er det samme for meg. Jeg lever som jeg ser min Herres trone og folk blir fulgt til paradiset og helvete. Så jeg forblir tørst om dagen ( faster) og våker om natten. Hva jeg enn gjennomgår er lite i sammenligning med Allahs belønning og straff.’’
4. Lytte til de frommes uttalelser.
Det beste man kan gjøre for å oppnå taqwa etter alt dette er å ha ofte kontakt med fromme folk og adoptere deres oppførsel.

Det er viktig å ha kontakt med dem som har mer kunnskap enn seg selv. En time med en som har kunnskap kan gi mer lærdom enn tre timer med en bok. Det er lettere å huske det man ser og hører enn det man leser.
Vise ord fra Sahabah.
Vise ord fra Sahabah.

Ali sa :’’ Den som søker kunnskap, paradiset søker han. Den som søker synd, helvete søker han.’’

Ibn Qayyim (rh) sa :’’ Tegn på taqwa er å engasjere seg i tilbedelse og avstå fra det tvilsomme.’’
Fordeler med taqwa.
Å ramse opp alle fordelene med å ha taqwa ville blitt en lang liste. Her er et lite utvalg slik at en forstår omfanget og hvor viktig taqwa er for en troenes velbefinnende.

Allah elsker de som har taqwa.

’’Men, den som oppfyller sin forpliktelse og frykter Allah, - se Allah elsker de gudfryktige.’’ 3: 76

Den beste i Allahs øyne er den gudfryktige.

’’Den mest ansette av dere i Allahs øyne er den mest gudfryktige.’’

49: 13

Allah er med de som har taqwa.

’’Den som frykter Allah vil Han finne en utvei for, og Han vil gi ham Sine gaver fra et hold han ikke regner med.’’ 65: 2

De får paradis i belønning.

’’Kappes med hverandre hen til tilgivelse fra Herren, og til paradiset stort som himmel og jord, gjort i stand for muttaqin-de gudfryktige-.’’ 3:33
Forening av frykt og håp
Gazzali mener at det er bedre å tjene Allah av håp en av frykt. Den som elsker med håp er bedre en den som elsker med frykt.

Håp og frykt må balanseres opp mot hverandre. For mye håp kan føre til at man synder mer og bryr deg lite om å utføre gode gjerninger forde man regner med å bli tilgitt forde man er troende. For mye frykt kan bli en plagsom og uholdbar tilstand, der følse av håpløshet tar overhånd. Det kan gå så langt at man ikke tillater seg selv å hvile eller kose seg forde man er redd for å kaste bort tiden på tull. Noe som igjen vil gå utover familien.

Yahya ibn Mu’ad sa:’’En hver gal handling som er utført av en troende er etterfulgt av to konsekvenser: Frykt for straff og håp om tilgivelse.’’

Det var en gang at profeten gikk til en mann som lå for døden og spurte ham: ’’Hvordan har du det?’’ Han sa:’’Jeg frykter på grunn av mine synder og håper på Herrens barmhjertighet.’’ Profeten svarte:’’Må Allah gi barmhjertighet til den som har forenet håp og frykt i sitt sinn.’’

Profeten sa:’’Be om en høy posisjon hos Allah, for du ber til Allah den mest medfølende.’’

Profeten sa:’’Når du ber til Allah, be om Firdows -det høyeste paradiset- med stort håp, det er ingenting som er bedre for Den Allmektige enn det.’’
Kildehenvisning
Ihya ulum-ud-Din, (The revival of religious learnings), Imam Mohammed Gazzali, Kazi Publications, Lahore, Pakistan.

( Engelsk utgave, oversatt av Al-Hayj Maulana Fazal-Ul-Karim)

Taqwa: The provision of the believers, Imam Ghazali, Imam ibn Qayyim, Imam Ibn Rajab hanbali, Samlet av Abu Maryam Majdi Fathi Al-Sayed, Al-FirdousLtd, London, England. Oversatter Maulana Mohammed Amin Kholwadia.

Fyrre Hadis, Imam an-Nawawi, Da’wa Bogforlag, København, Danmark. Oversetter Omar Louborg.

The Purification of the soul, Ibn rajab al-Hanbali, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, Abu Hamid al-Ghazali , Samlet av Ahmad Farid, Al-Firdous Ltd, London, England.

Koranen, Einar Berg 1989