Torsdag, 28.10.2021 - 21. Rabi' Awwal 1443 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Islam og fundamentalisme

Spørsmål

Hva er islamsk fundamentalisme?

Svar

Dette er et flytende begrep som brukes om faktisk veldig ulike fenomen i den islamske verden, og som er ganske problematisk å bruke i det hele tatt. Begrepet ble første gang brukt om en trend innen amerikansk protestantisk kristendom på brgynnelsen av 1900-tallet, hvor man vektla en bokstavlig tolkning av Bibelen som fundamentet for kristent liv og lære (Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary). Dette er en av flere mulige tolkninger av Bibelen, siden den er en samling av bøker fra ulike perioder med ulike forfattere, hvor altså ”fundamentalistiske kristne” betrakter den som Guds ord, mens main stream kristendom ser Bibelen som menneskers ord inspirert av Gud. Når det gjelder islam, finnes det ingen egentlig parallell. Koranen er ifølge det islamske trosfundamentet, Guds egne ord åpenbarte til Profeten Muhammad gjennom engelen Jibril (Gabriel). Islam blir derfor i sitt vesen ”fundamentalistisk”. En annen bruk av begrepet er i betydningen ”vilje til å gå tilbake til de islamske fundamenter” – Koranen og Profetens normative praksis (sunna). Denne betydningen er også generell, enhver troende muslim vil ha Koranen og Profetens sunna som sitt ideal. For det tredje har begrepet i-f ofte blitt brukt på ulike former for politisk aktivisme – på alt fra motstandssbevegelser av ymse slag (Hizb Allah i Libanon, Hamas i Palestina, FIS og senere GIA i Algerie etc.etc.etc.) til statsstyre i så ulike land som Libya, Saudi Arabia, Pakistan og Iran. Det de alle har felles er at de bruker islam som legitimering for sin kamp eller for sin maktbase – for øvrig finnes det enorme ulikeheter både i mål og middel og delvis indre motstrid og konfrontasjon. (se John L. Esposito: The Islamic Threat. Myth or Reality. Oxford, 1992.) Det finnes en rekke bevegelser for islamsk fornying, reform, oppvåkning og aksjon. De har alle som mål å gjenninnføre islam som basis for muslimenes liv, men har ulike forståelser for hva dette betyr. Noen satser mest på personlig fornying for enkeltmennesket, andre mener man må gå via politisk makt, atter andre tror på en kombinasjon av disse. Noen tar fysiske virkemidler i bruk (væpnet kamp), andre arbeider via opplysning, informasjon eller politiske kanaler, og igjen, noen kombinerer.

  • Nora S. Eggen
  • 06.09.2003