Søndag, 10.12.2023 - 26. Jamad Awwal 1445 h.

Korstoget i Klepp kommune

Korstoget i Klepp kommune

Korstoget i Klepp kommune

  • 15.04.2021
  • Ole Jørgen Anfindsen

Politikerne i Klepp kommune i Rogaland, med Arbeiderpartiet i spissen, planlegger å gi konservative forsamlinger følgende valg: enten må de gi avkall på sitt tradisjonelle samlivssyn, eller så må de avkall på pengestøtte fra kommunen. Avisen Dagen har laget to reportasjer i sakens anledning, og her følger et sammendrag av hver av disse.

Rødt-profil slakter støtte-nekt til bedehus

Rødts Mimir Kristjánsson mener trosfriheten er under press og raser mot egne partifeller som vil ta støttemidler fra konservative kristne.

– Jeg får fnatt av de som mener vi skal sitte i et kommunestyre og bestemme hva en frikirke eller en moské skal ha som regler i sine samfunn. For det er jo det noen i realiteten ønsker å gjøre, sier Rødt-politiker i Stavanger, Mimir Kristjánsson, til Dagen.

Han reagerer kraftig på saken om Klepp kommune i Rogaland som foreslår å strupe støtten til fritidsaktiviteter i regi av konservative kristne, som Dagen omtalte tidligere denne uken (bak betalingsmur).

Ifølge forslaget må støttemottakere dokumentere at de åpner for at alle deltakere kan bli valgt til styre, tillitsverv og posisjoner, «uavhengig av samlivsform, seksuell orientering, kjønn eller etnisitet».

– Her må kommunen spørre seg om de bare er tolerante overfor meninger de er enige i, mener Rødt-politikeren som er partiets listetopp i Rogaland ved stortingsvalget til høsten.

[…]

Ville strupe NLM-støtte

I november vedtok Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog å be kommunedirektøren om å vurdere mulighetene for å stoppe fremtidige tilskudd til NLM i Stavanger.

– Det er uforenelig med våre verdier å gi driftstilskudd til barne- og ungdomsarbeid til en organisasjon som bedriver en tilsynelatende svært ekskluderende praksis ovenfor egne medlemmer, skrev forslagsstiller Dag Mossige (Ap) på vegne av Ap og Rødt.

Utvalget vedtok å utrede forslaget.

– Rense ut skolen

Kristjánsson satt ikke i utvalget og sier selv at han overhodet ikke støtter forslaget.

– Jeg er negativ til å drive med overstyring gjennom økonomiske virkemidler. At kommunen bare skal belønne trossamfunn med samme verdier som kommunen, er jeg ekstremt imot, sier Rødt-politikeren.

Han mener det har blitt en frykt blant politikerne for at barn blir eksponert for kristne impulser.

– Da jeg gikk på barneskolen var det morgensamling med salmesang. Nå er man så opptatt av å rense ut alt kristent fra skoleverket, at man ikke en gang kan synge «Deilig er jorden».

– Ikke trekk dere unna

– Mener du at trosfriheten er under press?

– Ja, jeg vil si det. Jeg tror aksepten for at folk tror, blir gradvis svekket. Hvis vi sekulære skal begynne å kurere kristne for holdningene sine, er vi ikke så mye bedre enn de som driver med homoterapi, sier Kristjánsson og legger til:

– Vi ser også at konservative kristne har forsvunnet mer og mer inn i seg selv, og hele samfunnet taper når de oppretter egne skoler og samfunn. Min bønn til konservative kristne miljø er at selv om dere kan bli latterliggjort når dere står fram i offentligheten, så ikke trekk dere unna.

Ovenstående er hentet fra en artikkel i Dagen (bak betalingsmur).

 

Kommune foreslår å strupe støtte til konservative bedehus (nynorsk)

Eit utval i Klepp kommune i Rogaland foreslår å gje konservative forsamlingar to val: Snu i samlivssynet eller mist pengestøtta.

– Prinsippsak

I forslaget til nye retningslinjer for kulturstøtte foreslår eit kommunalt utval å stille krav om at alle deltakarar er valbare til tillitsverv i organisasjonane som får støtte. Eit mindretal i utvalet ønskjer å stryke punktet.

«Organisasjonen må rekna alle medlemmer/deltakarar som likeverdige når det gjeld å kunne veljast til styre, tillitsverv og posisjonar, uavhengig av samlivsform, seksuell orientering, kjønn eller etnisitet», heiter det i høyringsbrevet som har svarfrist 15 februar.

Dette har fått dei konservative forsamlingane i kommunen til å reagere kraftig.

– Det handlar ikkje om pengar, men om eit inngrep i trusfridomen i Noreg. Dette handlar om prinsipp og at vi skal kunne bestemme kven vi vil ha som leiarar, seier styremedlem i Bore bedehusforsamling, Per Åge Berge.

Han er sjølv frivillig i barne- og ungdomsarbeidet på bedehuset der barna hans er aktive.

– Misbruk av makt

Han er tydeleg på at han delar kommunens ønskje om å hindre diskriminering, men reagerer på at kommunen setter strengare krav for støtte enn staten. Han opplever forslaget som eit forsøk på å styre forsamlinga sine meiningar.

– Å bruke pengar som pressmiddel for å styre i ei retning, er i mine auge eit misbruk av makt, seier han.

– Så du opplever dette som et forsøk på å kontrollere forsamlingane på Klepp?

– Eg opplever det i alle fall som eit tydeleg signal om at dei ikkje anerkjenner det vi står for, og indirekte også arbeidet vi driv. Eg trur dei anerkjenner den sosiale biten og alt det gode som følgjer med, men ikkje det vi står for, seier Berge og legg til:

– Det som er veldig synd er at det er barna og ungdomane som blir offera i denne saka. Den kommunale støtta går hovudsakleg til aktivitetane deira.

[…]

– Lukka miljø

Ordførar Sigmund Rolfsen (Ap) har ikkje vore med i utvalet sitt arbeid, men er tydeleg på at det er behov for å stille strenge krav til kulturstøtte i Klepp kommune.

– Eg har ei forståing av at nokre miljø ikkje ønskjer alle like velkomen som andre. Det har både med toleranse og det å vere eit medmenneske å gjere, noko som burde stått veldig sterkt i desse organisasjonane i utgangspunktet, seier Rolfsen.

– Kva miljø er dette?

– Det er dei religiøse organisasjonane.

– Føler du at trusfridomen deira blir teke omsyn til i dette forslaget?

– Ja. Det er ikkje til hinder for trusfridomen. Eg trudde den var uavhengig av etnisitet, legning og kjønn, men at den handla om toleranse og å vere eit medmenneske.

Skeptisk

Rolfsen meiner likevel at det ikkje er umulig for ein konservativ kristen organisasjon å få støtte.

– Men det kjem an på korleis dei legg det fram. Det er tydeleg at vi har denne typen organisasjonar også på Klepp, og vi må ta omsyn til reaksjonane deira viss dei blir sterke.

– Du er altså open for å lytte til dei?

– Det er jo poenget med ei høyring, men eg er i utgangspunktet veldig skeptisk til denne typen organisasjonar. Det har vi også sett på NRK Brennpunkt, at det er så lukka miljø at det er heilt skremmande viss du kjem på innsida, seier Rolfsen.

Avviser opning

Kultursjef i Klepp kommune, Ulf Ludvigsen, har derimot vore med i utforminga av retningslinjene. Han meiner at dei nye retningslinjene vil gjere det umulig for forsamlingar med eit konservativt samlivssyn å få kulturstøtte.

– Det som står i teksten er at alle som er medlemmar må ha ein rett til å kunne bli valt til verv uavhengig av samlivsform og seksuell orientering. Dersom ein diskriminerer til dømes sambuarar, homofile eller fråskilde, vil dei miste den kommunale støtta, seier Ludvigsen.

Kultursjefen anslår at kristne aktørar vil miste mellom 100.000 og 200.000 kroner i støtte.

Ovenstående er hentet fra en artikkel i Dagen (bak betalingsmur).

 

Dette sammendraget av to Dagen-artikler er laget av Ole Jørgen Anfindsen, medlem av Det Islamske Forbundet