Tirsdag, 28.11.2023 - 14. Jamad Awwal 1445 h.

Fitra- menneskets opprinnelige natur

Fitra- menneskets opprinnelige natur

Fitra- menneskets opprinnelige natur

  • 05.01.2010
  • Karima Solberg

Synet på menneskets natur er elementært for forståelsen av mennesket. Kjenner man menneskets potensiale og tilbøyeligheter er det lettere å ta kontroll og ledelse over seg selv.

Synet på menneskets natur er elementært for forståelsen av mennesket. Kjenner man menneskets potensiale og tilbøyeligheter er det lettere å ta kontroll og ledelse over seg selv.
Fitra, et religiøst begrep, samt hvilke krefter som påvirker mennesket og hvordan man forholder seg til denne påvirkning vil her bli klargjort.

Det gjøres her oppmerksom på at det finnes ulike teorier og forståelse blant de lærde. Alle baserer sin forståelse på kildene og er derfor å betrakte som likeverdige. I menneskets streben mot det som er rett bør man konsentrere seg om hva man gjør i praksis selv om teoriene kan være motstridende. Som for eksempel spørsmålet om det ondes opphav. Er det kun en ytre påvirkning eller er vi likeverdig disponert for både godt og ondt? Dette og andre spørsmål vil bli drøftet.


Språklig definisjon av termen fitra
Termen fitra betyr bokstavelig skapelse. Det som er årsaken at noe blir til for første gang. Den betegner den naturlige tilstand som et barn var i da det ble skapt i mors liv.

Fitra er menneskets spirituelle natur
Profeten sa:”Hvert nyfødt barn er født i en tilstand av fitra. Deretter gjør hans foreldre ham til jøde, kristen eller ildtilbeder”. (Muslim)

Da det ikke er nevnt i hadithen at foreldrene gjør et barn til en muslim, er det forutsatt at det er en tilstand de befinner seg i ved fødselen. La oss se på hva ordet muslim betyr for å forstå hva det innebærer å være muslim. Ordet muslim betyr den som har underkastet seg Allahs vilje. Siden et nyfødt barn bare følger de naturlige lover og forutsetninger som Allah har nedlagt i det, følger det Allahs vilje i videste forstand. Det har heller ikke utviklet forstand til å skille mellom rett og galt, eller kan foreta selvstendige viljebaserte valg som avviker fra Allahs lov. Derfor er det å betrakte som muslim.

Hadithen viser at alle barn er født i den samme tilstand. Fitra er noe universelt og likeverdig hos alle individer. Det er også klart at det ikke er barnets fysiske tilstand man referer til. Referansen til at et dyr er født intakt må ses som en analogi for å illustrere den parallelle spirituelle helhet hos nyfødte barn.

Det finnes ulike betraktninger blant de lærde, her er det valgt en gruppe lærdes syn, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Imam an-Nawawi, al-Qurtubi og ar-Raghib al-Isfahanis syn som blir definert som en positiv betraktning av fitra. (Fitra The Islamic Concept of human nature)

I den positive forståelsen av fitra er det de ytre sosiale forhold, miljøet, som gjør at individet avviker fra sin opprinnelige tilstand av tro og godhet. Man avviser at menneskenaturen i seg selv besitter noe ondt ved fødselen. Man mener at i fitra ligger det en aktiv tendens som driver mennesket til å gjøre godt, bekjempe ondskap og driver det frem mot tro.
Man har tatt utgangspunkt i følgende Koranvers som viser til at sjelene måtte vitne foran Allah at Han er deres Herre, før de ble forenet med legemet og kom til live i det jordiske liv:

En gang brakte Herren frem menneskeslekten fra ryggen til Adams sønner, og fik dem til å vitne mot seg selv: ”Er ikke Jeg deres Herre?” De svarte: ”Jo, vi vitner! Dette for at dere ikke skal si på Dommens dag: ”Dette var vi uvitende om.” K.7:172 (Egen oversettelse)

Mange av de store lærde og Korankommentatorer som Ibn Kathir, Ibn Taymiyyah, At-Tustani, at- Tabataba, al-Istahani og alle sufi-shaikhene er enige om at dette verset refererer til sjelen før den ble blåst inn i fosteret. Verset viser da at tawhid (troen på Guds enhet) ligger i sjelen.
Fitra er en evne til å kjenne, eller gjenkjenne Allah, en evne som er ligger i menneskets natur, i sjelen, slik at han er i stand til å akseptere den sanne religion når han møter den. Fitra er assosiert med islam og å bli født som en muslim.
Allah sier i Koranen:

’’Vend deg mot religionen som Gud søker (hanifan) ved den Guds intuisjon (fitra) som Han har utstyrt menneskene med. (fatara al-Nas) Der er ingen avvik (forandring) i det som Gud har skapt. Dette er rett religion, men folk flest vet det ikke’’. K. 30:30 (Einar Berg) (ord i parenteser er forfatterens kommentarer).

Profetenes funksjon er å minne mennesket på det som det allerede vet (som er tawhid) og lære dem det de ikke vet (det er shari’a). Derfor vil alle mennesker bli stilt til ansvar for sin gudstro, siden alle mennesker har en medfødt forutsetning til å tro på Gud.

Ibn Taymiyyah mente at fitra ikke bare er et potensiale som kan vekkes til live ved stimulering utenfra. Han mente at fitra er en kilde som kan aktivisere seg selv inni et individ og drive ham fremover mot godhet og tro.

Han så din al-islam (den islamske levemåten) og fitra i et dynamisk og komplementerende forhold til hverandre. Han mente at man ville bli naturlig ledet hvis dårlig utvendig stimuli ikke er tilstede. En annen lærd ved navn ibn ‘Abd al-Barr som står for en annen forståelse mener at mennesket ikke nødvendigvis lar seg lede til det gode bare fordi ytre onde krefter er fraværende. Dette fordi mennesket har en fri vilje og kan velge selv å ikke bli ledet.

I den positive betraktningen av menneskets natur mener man at fremveksten av menneskets lavere selv skjer etter fødselen. Dette begrunnes med at mennesket består av to elementer jord og sjel:

En gang sa Herren til englene, ’Jeg vil skape mennesket av fuktig leire! Når jeg har formet ham ferdig og innblåst Min ånd i ham, så fall til fote for ham.” K. 15:28-29. (Einar Berg)

Selvet (nefs) som kan være i ulike tilstander fra det laveste nivå til det høyeste er ikke ondt i seg selv. Det er derimot sensitivt for ytre stimuli og kan bli korrupt. Nefs er knyttet til psyken og følelsene og kan være på ulike nivåer. En voksen person kan utvikle sitt selv gjennom bevisst anstrengelse og kan bringe selvet og sjelen i balanse med hverandre.

Menneskets religiøse kunnskap og bevissthet på hva som er rett og galt, og viljen kan lede selvet og kontrollere det og dermed komplimentere sin fitra.

Ved sjelen og Det som ga den balanse. Og inspirerte den til å være syndig og gudfryktig. Suksessfull er den som renser den. Mislykket er den som svikter den.” K. 91:7-9 (Egen oversettelse)

Fitra ligger ikke i selvet eller psyken fordi jorden er bare den materielle delen av mennesket og har ingen del i fitra. Den høyeste formen av nefs er sinnet og den laveste er materien. Begge deler vil forgå. Sjelen er evig og vil ikke forgå men vende tilbake til sin Skaper. Fitra må derfor være god i seg selv siden Allah er god.
Hva som påvirker fitra
Fitra blir påvirket av det ytre miljøet slik at den spirituelle naturen blir rettledet eller villedet. Denne påvirkningen kan komme fra andre mennesker, foreldrene er som nevnt sterke påvirkningsfaktorer.

Mennesket kan også bli påvirket av usynlige krefter som shaitans forsøk på å forføre mennesket. Hans påvirkning vil oppleves som egne tanker og følelser. Man må bruke fornuften og evnen til å skille mellom rett og galt for å avvise disse tankene og søke beskyttelse hos Allah.

Jeg søker tilflukt hos menneskenes Herre, menneskenes Konge, menneskenes Gud, fra den hviskende fristeren, som sår tvil i menneskenes bryst med sin hvisking, av jinner eller mennesker.” K. 114 (Egen oversettelse)

Englene kan gi kan gi mennesker inspirasjon, oppmuntring og hjelp til å gjennomføre gode intensjoner. Profeten beskrev påvirkning fra shaitan og englene slik:

”Virkelig shaitan hvisker til Adams sønn og engelen inspirerer. Når det gjelder shaitans hvisking handler det om en oppfordring til onde gjerninger og fornektelse av sannheten. Inspirasjon fra en engel, er en oppfordring til å gjøre gode gjerninger og til aksept av sannheten. Så la han som finner ut av dette (Han som forstår at det er inspirasjon fra en engel) vite at det er virkelig fra Allah og la han takke Ham. Hvis en finner ut av det andre (shaitans hvisking), la han søke beskyttelse hos Allah fra den forbannede shaitan.” Deretter resiterte Profeten følgende vers: ” Shaitan truer dere med fattigdom og påbyr skjendighet” K. 2:268 (al-Hakim, at-Tirmidhi) (Egen oversettelse)

Mennesket påvirker også seg selv. I hans indre oppstår det tanker som et resultat av stimulering gjennom sansene, hans drømmer og hans handlinger. Tankene kan være av god eller dårlig karakter .

Sannelig Vi skapte mennesket og Vi vet hva hans selv(nefs) hvisker til ham. Vi er ham nærmere enn halspulsåren.” K. 50:16.

Naturlige lyster og behov krever å bli tilfredsstilt. Hvis de ikke blir kanalisert inn på lovlige veier kan de presse på i ens indre til de finner et utløp. Utilfredse behov kan være opphav til negative eller ulovlige tanker.
Gode og rene tanker springer ut av tro, gode gjerninger, fornuften og intellektet visdom.

Kropp og sjel påvirker hverandre gjensidig. Al-Ghazali mener at en hver handling produserer en effekt på sjelen, hvis den er blitt utført med vitende og vilje og blir gjentatt flere ganger. En fysisk handling påvirker sjelen, deretter påvirker sjelen legemet. Dette er kjent som ”Den tradisjonelle vekselvirkningsteorien.” En handling skaper en effekt på sjelen, denne effekten forårsaker at kroppen gjentar den samme handlingen som igjen skaper en effekt på sjelen.

Hos et voksent menneske er hans sjelelige eller ånds evner fullt utviklet. Han er i stand til å vurdere og sortere ut det som er gagnlig. Han kan velge hva han vil la seg påvirke av, både av indre og ytre påvirkninger. Han er i stand til å ta kontroll over seg selv og kan perfeksjonere sin karakter. Et barn har ikke denne muligheten derfor må foreldrene være med på utvelgelsen av hva barnet skal utsettes for av ytre påvirkning. Det kan foreldrene gjøre ved å gi barnet gode oppvekstvilkår og grensesetting.

Hva styrker fitra?
Når et individ sier trosbekjennelsen, bekjenner han bevisst hva sjelen allerede har erklært, dette virkeliggjør fitra. I trosbekjennelsen ligger det en underforstått anerkjennelse om Allahs rett til å bli tilbedt. Mennesket ble skapt for å tilbe Allah slik det kommer frem i dette verset:

Jeg har skapt jinner og mennesker kun for at de skal tjene Meg.” K. 51:56 (Egen oversettelse)

Derfor vil alle former for tilbedelse virkeliggjøre fitra og styrke den.
Kunnskap om det som er rett er en medfødt kvalitet som ligger i sjelen og ikke i barnets bevissthet. Kunnskap om hva som er rett og galt må derfor tilføres gjennom aktiv læring. Det er ikke læringen i seg selv som skaper det gode menneske men den kultiverer menneskets gode potensiale som ligger i fitra. Man kan sammenligne barnet med et blomsterfrø som skal dyrkes til en utsprungen blomst. Planter man frøet i riktig jord og gir de rette vekstbetingelser vil frøet utvikle seg til en vakker plante. Gir man feil jord og ingen næring får man ingen blomster.

På samme måte er det gode miljøet rundt et menneske med på å virkeliggjøre fitra . Jo mer et miljø er tilrettelagt for tilbedelse av Allah jo større sjanse har fitra til å aktualisere seg selv og til å vokse og utvikle hele sitt potensiale.

Konklusjon
Man er disponert for å kjenne Allah og gjøre det som er rett. Man er utsatt for og blir påvirket av utvendig og indre villedning.
Profetenes rolle er å gi himmelsk og guddommelig veiledning og påvirkningen fra denne veiledningen står i forhold til en innvendig forutsetning som er nedfelt og tilstede i sjelen.

Kilde: Fitra The Islamic Concept of human nature. Yasin Mohamed. Ta-ha publishers 1996