Tirsdag, 07.02.2023 - 16. Rajab 1444 h.

Kvinners stilling i islam

Kvinners stilling i islam

Kvinners stilling i islam

  • 05.01.2010
  • Basim Ghozlan

I denne artikkelen skal vi se nærmere på kvinners stilling i islam og hvilke rettigheter og plikter islam gir til kvinner. Vi skal gå ut fra islams kilder og se bort fra det som skjer i enkelte muslimske miljøer.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på kvinners stilling i islam og hvilke rettigheter og plikter islam gir til kvinner. Vi skal gå ut fra islams kilder og se bort fra det som skjer i enkelte muslimske miljøer.
(NB. Henvisning til Koranen står slik vers/kapittel og henviser til den originale utgaven. Legg merke til at verseinndelingen i oversettelsen til Einar Berg kan avvike litt fra originalen)

Kvinne som menneske
Islam slår fast at kvinner og menn begge først og fremst er mennesker som er skapt for å tilbe Gud (51:56).Begge har sjel og de har en likeverdig status. (Les f.eks. 33:4, 25:54, 97:16, 3:195 eller 33:35). At mennesker skapt av menn og kvinner er et av Guds tegn og er en fordel for menneskeheten (les f.eks. i 13/49). De forskjellene Gud har lagt ned mellom kvinner og menn gjør at de to kan utfylle hverandre og til sammen skape en fullverdig helhet både på det individuelle planet i hver enkelt familie og på det kollektive planet i samfunnet. Den eneste måten å komme nærmere Gud på er handlinger, og både menn og kvinner skal stå til ansvar for det de har gjort.

Kvinnen er et spirituelt, juridisk, økonomisk og politisk subjekt, hun har visse plikter og visse rettigheter. Noen ansvarsområder er bestemt ut fra kjønn mens andre er kjønnsnøytrale eller felles for kvinner og menn.

Kvinner og menn har rett og plikt til å tilbe Gud gjennom for eksempel bønn (salah), faste (sawm), rituell skatt (zakah) og pilgrimsreise (hajj). De har også rett og plikt til å søke kunnskap, først og fremst den kunnskapen som ern nødvendig for å leve som muslim og dernest all den kunnskapen de kan tilegne seg innen alle områder av livet enten med tanke på et yrkesaktivt liv eller i forhold til å formidle kunnskap til barna eller bare for å lære å kjenne Gud gjennom å kjenne Hans skaperverk. Kvinner og menn har like stor plikt til å påby det som er ett og forby det som er galt, det vil si de skal prøve å rettlede og påvirke sine omgivelser. Begge har rett til å eie og forvalte eiendom, de har rett til å delta i det politiske livet og de har rett til å få sine saker prøvet for uhildede domstoler.
Kvinne som datter og som søster
Til tross for at både sønner og døtre har rett på et godt hjem og en god oppdragelse har profeten Muhammad (fvmh) oppmuntret foreldrene til ekstra å være gode mot døtrene sine. Profet Muhammad ha sagt: En hver muslim som har to døtre og som viser godhet til dem så lenge de er hos ham/henne, vil en, på grunn av dette, komme til paradiset. (Ibn Majah). I en annen hadith sier han: En som har tre døtre eller tre søstre, to døtre eller to søstre og som viser godhet mot dem og Guds frykt ovenfor dem, vil en få paradiset for dette. Hvis man har flere barn, er det i følge islam viktig, at man viser rettferdighet når man behandler dem. Både når det gjelder omsorg, kjærlighet, oppmuntring og grensesetting har hvert barn rett til sine foreldres tid og omtanke. På denne måten vil døtre ikke bli utsatt for forskjellsbehandling i forhold til sine brødre.
Det er først om fremst i forhold til familien kvinner og menn har spesielle oppgaver og ansvarsområder. Familien som er grunnpillaren i samfunnet. Familien er det første fellesskap som skal oppdra og hjelpe sine medlemmer til å delta i det større fellesskapet. Den er den primære kilde til trygghet, tilfredsstillelse av behov for ly, mat, klær, kjærlighet, omsorg og utvikling.
Familien bygger på ekteskapet. Ekteskapet er den eneste legale form for samliv mellom kvinner og menn. Seksuelt samliv utenom ekteskapet er forbudt i islam. Ekteskapet er et partnerskap mellom mann og kvinne hvor de to har gjensidige plikter og rettigheter men også enkelte rettigheter og plikter som en kjønnsbestemte.
Kvinnen som hustru
Kvinnenhar for det første rett til å velge sin partner. Ingen kan tvinge henne til å gifte seg med en hun ikke liker. Selv om islam involverer flere personer i inngåelsen av vigsel, er det de to partnere som har det siste ordet og må selv ta bestemmelsen om de virkelig vil gifte seg med hverandre. Profet Muhammad (fvmh) har en gang fått klage av en kvinne i Medina om at hennes far hadde giftet henne bort mot hennes vilje. Profeten nektet dette ekteskapet og ga henne valget om å oppheve det eller fortsette. Ut fra den islamske læren, vil et hvert tvangsekteskap være ugyldig.

Livet i et ekteskap skal, i følge Koranen, bygges på gjensidig godhet og barmhjertighet som skal skape fred og tilfredstillelse for begge. (se f. eks. 30:21, 2:187 og 7:189). Profeten Muhammad (fvmh) var et godt eksempel på den gode mannen som har behandlet sine hustruer på beste måte.. Han hadde alltid vist dem omtanke og kjærlighet og verken såret dem eller vært unødig hard. Kvinner skal på samme måte vise omsorg og omtanke for sine ektemenn. Begge parter skal rettlede hverandre og prøve å inspirere hverandre til å leve slik Gud ønsker det (9:71). Det er mannens oppgave å sørge for sin familie økonomisk. Kvinner har også mulighet til å eie og drive sin egen forretning eller ha annet arbeid. Hun kan være selvstendig både økonomisk og politisk. Mannen har ingen rett til å bestemme over hennes eiendeler. Historien forteller oss om Khadijah (profetens første kone) som var en rik kvinne og som drev sine egne karavaner. Hvis en kvinne ønsker å bidra til familiens økonomi blir dette regnet blant hennes gode gjerninger (sadaqa).

Det er kvinnens primæroppgave å sørge for barna, spesielt mens de er små. Imidlertid spiller også mannen en viktig rolle som oppdrager og omsorgsperson. Hjemmet er i første rekke kvinnens ansvarsområde, i tråd med hvordan Profeten fordelte oppgavene mellom sin datter Fatima og fetter Ali da de to giftet seg. Imidlertid var det Profetens egen praksis å hjelpe til i hjemmet og å f. eks. reparere sine egne klær.. Hvis ekteskapet går galt fra kvinnens synspunkt, har hun rett til å søke skilsmisse. Denne retten har ingen begrensinger og kan sikre at kvinnen ikke blir mishandlet eller tvunget til et liv som hun ikke er fornøyd med. (det er jo litt mer koplisert enn dette) Den islamske skikken som heter mahr (kan sammenliknes med brudegaven) er til for å sikre kvinnens økonomiske uavhengighet. Et gyldig ekteskap forutsetter at mannen gir kvinnen en slik brudegave.
Kvinne som borger
Både menn og kvinner har like stort ansvar for å bygge et trygt, sivilisert og godt samfunn (se 9:71) Kvinner har rett til å bli det de er gode til. De kan bli ministere, rådgivere eller hva som helst annet. Imidlertid finnes er det noen få stillinger i islam som er lukket for menn. Blant annet skal det være en mannlig imam for menn mens for kvinner går det an å være kvinnelig imam. Det er en del diskusjoner rundt om kvinner kan bli statsoverhode. Til tross for at Koranen sier ingenting om dette, er det mange som tolker en hadith om dette og mener at profeten forbyr denne stillingen for kvinner. Koranen forteller oss i alle tilfelle om en kvinne som ledet sitt folk til Guds vei. Denne kvinnen får god ros i Koranen og blir ansett til å ha gjort en god jobb (les om dette i (27:22-44)

De ulike rollene og ansvarsoppgavene islam pålegger kvinner og menn bygger på en guddommelig visdom. Gud har skapt oss og kjenner våre styrker, svakeheter og muligheter. Han har skapt oss som mann og kvinne, men også som individer. Derfor vil ulikhetene mellom oss variere og ikke alle kvinner og menn vil ha egenskaper og kvaliteter vi mener er typisk kvinnelige eller mannlige. Biologisk har kvinner spesielle oppgaver i forbindelse med barnefødsler og amming og hennes kropp er viselig innrettet for å tåle disse påkjenningene. Også det mentale spiller inn, og Gud har for eksempel lagt ned i kvinnen en tilknytning til sitt nyfødte barn som er helt nødvendig for at barnet skal overleve. Kvinner beskrives som samfunnets lim. Med sine vektlegginger på kommunikasjon arbeider hun ofte for trivsel og harmoni. Menns fysikk er mer innrettet på å tåle hardt fysisk arbeide, og menns psyke kan være mer pågående og aggressiv. Dette er egenskaper som kan være nødvendige for å sikre familiens overlevelse men som også kan føre dem galt av sted hvis de ikke lærer å bruke det konstruktivt. Med sine ulike egenskaper kan kvinner og menn utfylle hverandre, og gjøre livet mer spennende og hverdagen rikere.
Eksempler på forskjeller mellom menn og kvinner i islam
Klesdrakt:
Kvinner er pålagt til å tildekke større deler av kroppen sin når de er sammen med menn som ikke er deres ektemann, sønn, bror, far, svigerfar, onkel eller nevø (24:30-31, 33:59).. De må tildekke hele kroppen unntatt ansiktet, hendene og føttene. (det med føtter er jo et diskusjonspunkt) Begrunnelsen for dette påbudet er ikke at den kvinnelige kroppen er stygg eller skammelig! Tvert imot. Kroppen er en gave Gud har gitt oss og vi må derfor passe på den. Både kvinner og menn er derfor pålagt å ta vare på seg selv. Kvinner oppfordres til å pynte seg og vise sin skjønnhet når de er sammen med sin ektefelle. Når de er sammen med familie eller andre kvinner behøver de heller ikke dekke seg til. På denne måten skille islam mellom det offentlige og det private livet, og kvinner kan lettere ivareta sin integritet. Islam begrunner denne klesvanen med å rense samfunnet fra umoralske handlinger. Både voldtekt, prostitusjon og seksuelt samliv utenom ekteskapet er meget forkastet i islam. En hver aktivitet som inviterer eller oppfordrer til dette er også forbudt. Både menn og kvinner har derfor ansvar for hvordan de oppfører seg i forhold til det annet kjønn. Koranen oppfordrer dem blant annet til å senke sine blikk for hverandre og slik unngå utfordrende oppførsel. (24:30-31).

Menn og rollen som familieoverhode: En hver institusjon har en leder. Familien må også ha en leder. Islam velger mannen til å være familieoverhode (4:34). Denne rollen gir mannen både rettigheter og ansvar. Det er mannen som må forsørge familien økonomisk og det er han ansvaret for familiens interesser hviler på. En slik rolle gir mannen ingen rett til å være diktator! Misbruk av en slik rolle kan medføre ødeleggelse av hele familien. Kvinner beholder sitt eget navn når hun gifter seg, og det er barnas rett å få sin fars navn.