Lørdag, 04.02.2023 - 13. Rajab 1444 h.

Islam.no tar avstand fra Linstads manifest

Islam.no tar avstand fra Linstads manifest

Skrevet av: Basim Ghozlan, Muhammad Abdulhamid og Linda Noor. Trond Ali Linstad presenterte i en kronikk i Aftenposten 25.

Skrevet av: Basim Ghozlan, Muhammad Abdulhamid og Linda Noor.
Trond Ali Linstad presenterte i en kronikk i Aftenposten 25.januar et såkalt muslimsk manifest med regler for hvordan muslimer skulle tenke og handle. Det første spørsmålet som melder seg når man leser kronikken er med hvilken myndighet Linstad uttaler seg på vegne av muslimer? Har han noen formelle religiøse kvalifikasjoner? Representerer han en stor muslimsk interesseorganisasjon? Uttaler han seg på vegne av et politisk parti? Svaret er et trefoldig og rungende nei. Han uttaler seg kun på egne vegne.

Manifestets innhold er et lappeteppe av usammenhengende og til dels motstridende punkter som presenteres på en direkte klossete måte. Lesere flest må oppfatte dette skrivet som en ren provokasjon. Manifestets innhold fortjener ikke en detaljert analyse og vi vil derfor kun kommentere de to mest sentrale problemstillingene; sammenhengen mellom religionens og statens forpliktelser og synet på det liberale demokrati.

For å ta det siste først, så er det vår uforbeholdne oppfatning at demokratiet er fullt forenlig med islam. Dette er et syn som etter vår erfaring også deles av de ulike muslimske organisasjonene og norske muslimer flest. Det er i denne sammenheng verdt å merke seg at Islamsk Råd Norge systematisk oppfordret til valgdeltagelse under forrige stortingsvalg og at denne oppfordringen ble fulgt opp av både islam.no, samt en rekke moskeer og muslimske organisasjoner. Det ble gjennomført arrangementer og utdelt løpesedler på flere språk som oppmuntret til å stemme. Vår konklusjon er derfor at det er stor oppslutning om demokratiets prosesser og at Linstads nedlatende holdning ikke er representativt for muslimer.

Linstad er mest uklar i sin presentasjon av forholdet mellom statens og Guds rettigheter. På dette punktet vil vi la tvilen komme ham til gode og anta at det kun er snakk om uheldige formuleringer. Vi stiller oss bak Islamsk Råd Norges kommentar til Linstads manifest som konkluderte med at muslimer skal forholde seg til både Gud og stat, men at det ikke foreligger noen konflikt mellom disse. Som muslimer har undertegnede aldri kommet opp i en situasjon hvor vi har måttet velge mellom det islam forventer av oss innen tilbedelse og mellommenneskelige relasjoner og de krav staten setter for samfunnet som helhet. Noe kan være forbudt eller påbudt i islam mens de er tillatt av staten. Eksempler på disse er forbudet mot alkohol, og påbudene om bønn, faste, almissebetaling. Staten hverken forbyr eller påbyr noen av delene, men beskytter vår rett til å fritt kunne følge vår religion innenfor disse områdene. I andre tilfeller kan staten påby eller forby noe hvor islam ikke tar et kategorisk standpunkt. Og i atter andre situasjoner har stat og religion samfallende påbud og forbud. Det finnes imidlertid ingen omstendigheter hvor det foreligger direkte motstridende krav fra Gud og stat overfor individet. 
 
I lys av siste ukers moralpolitidebatt og Linstads utspill, ønsker redaksjonen til islam.no å presentere et alternativ til Linstads manifest. Vår liste er betydelig kortere, men samtidig langt mere omfattende i innhold og ikke minst i tråd med essensen av islam. Vi har all grunn til å tro at disse enkle og innlysende punktene har betydelig større oppslutning blant norske muslimer enn Linstads manifest. Etter vår mening skal en god muslim:
1. fokusere på sine egne religiøse forpliktelser.
2. respektere folk med annen tro og livsførsel.
3. oppfylle alle sine forpliktelser overfor sine medmennesker.
4. være pålitelig og et eksempel til etterfølgelse.
5. ikke akseptere urett som begås mot andre.
6. bidra aktivt til å bygge samfunnet.
7. være lovlydig.