Tirsdag, 07.02.2023 - 16. Rajab 1444 h.

Åpent møte om religion og bioteknologi

Åpent møte om religion og bioteknologi

Åpent møte om religion og bioteknologi

  • 03.01.2010
  • Mathias Oppedal

De ulike verdensreligionene har ulike måter å se bioteknologi på. Tema som innen kristendommen er svært omstridte, kan for eksempel være uproblematiske innen buddhismen.

De ulike verdensreligionene har ulike måter å se bioteknologi på. Tema som innen kristendommen er svært omstridte, kan for eksempel være uproblematiske innen buddhismen. Bioteknologinemnda ønsker med dette møtet å invitere til en åpen dialog om de ulike verdensreligionenes syn på bioteknologi. Fra Saudi Arabia vil en kvinne med navn Aida Ibrahim M. Al Aqeel komme og snakke om bioteknologi og islam.
Tid: Onsdag 14. desember 2005 kl. 12.30-18.00
Sted: Thon Hotel Opera (ved Oslo Sentralstasjon)
Møtet er gratis!

Bakgrunn
De ulike verdensreligionene har ulike måter å se bioteknologi på. Tema som innen kristendommen er svært omstridte, kan for eksempel være uproblematiske innen buddhismen. Bioteknologinemnda ønsker med dette møtet å invitere til en åpen dialog om de ulike verdensreligionenes syn på bioteknologi.

Det er bestemt at bioteknologiloven skal revideres. I lovens formålsparagraf står i dag at bioteknologi skal utnyttes til beste for alle og at dette skal skje i samsvar med de etiske normer nedfelt i vår vestlige kulturarv. Hvordan skal vi forstå begrepet "vestlig kulturarv" i dagens flerkulturelle samfunn?

Bioteknologinemnda er et frittstående, regjeringsoppnevnt organ og ble første gang oppnevnt i 1991. Nemnda er hjemlet i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. og i lov om fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer. Foruten å være rådgivende i saker som angår bruk av bio- og genteknologi i relasjon til mennesker, dyr, planter og mikroorganismer, skal nemnda bidra til opplysning og debatt. I sine vurderinger skal nemnda spesielt vektlegge de etiske og samfunnsmessige konsekvenser ved bruk av moderne bioteknologi. Bioteknologinemnda har 21 medlemmer og observatører fra seks departementer. Bioteknologinemnda har et budsjett på ca. 6,6 millioner kroner for år 2005. www.bion.no

Program (kan bli endret)

Møtet foregår på engelsk!

12.30-13.00 Registration

13.00-13.20 Welcome and introductory remarks
(Ulla Schmidt Member of the Norwegian Biotechnology Advisory Board)

13.20-14.20 Ethics and Genetics – the case of PGD: An Islamic Perspective
(Aida I. Al Aqeel MD, Riyadh Armed Forces Hospital, Saudi Arabia)

14.20–15.20 The Pluripotancy of Faith: Stem cells through different faith perspectives – why Jews, Muslims, Buddhists and Hindus agree
(Laurie Zoloth Professor of Medical Ethics and Humanities, and of Religion, at Northwestern University, the Feinberg School of Medicine, USA)

15.20-15.50 Coffee

15.50-16.50 Does the promise of stem cells represent brilliant new medicine or wishful thinking, what values should govern our human future? The role of religion and inter-religious dialogue in drafting an ethics of stem cell research and PGD
(Donald Bruce Director of the Church of Scotland's Society Religion and Technology Project)

16.50-17.50 Churches speak on bioethics, but how? - Exemplified by/the case of PGD and stem cells
(Ulla Schmidt Dr. theolog at Centre for Church Research (KIFO))

17.50-18.00 Concluding remarks

Kurs for forskere

Bioteknologinemnda er medarrangør på et forskerkurs i "Religion and bioethics" ved Universitetet i Oslo. For mer informasjon om kurset se: www.bion.no.

[ Korrektur av MIXX Ord & Design ]