Tirsdag, 28.11.2023 - 14. Jamad Awwal 1445 h.

Om oss

Hvem er islam.no?

Islam.no eies av Den Islamske Informasjonsforeningen (DIIF) og drives av en gruppe frivillige.

 

Islam.no har som mål å

1. formidle korrekt og relevant informasjon om islam og muslimer i Norge.

2. veilede muslimer som ønsker å praktisere sin religion.

3. fremme fredelig sameksistens på tvers av religiøs tilhørighet.

 

Islam.no baserer sitt virke på følgende prinsipper:

1.
Koranen er den grunnleggende kilden og tolkningsramme for islamsk tro og praksis. Dernest kommer autentiske hadith som alltid må leses i lys av Koranen.  Vi viser også til tolkninger og utlegninger som er gjort av respekterte lærde opp gjennom historien.

2.
I nye saker uten tidligere definisjon av normer er det nødvendig med en ny tolkende argumentasjon (ijtihad). Konteksten må tas med i betrakting når nye normer utledes. Det er et grunnleggende islamsk prinsipp å velge løsninger som er best egnet til konteksten man lever i.

3.
Vi støtter de verdier som kommer til uttrykk i internasjonale menneskerettigheter. Diskriminering og undertrykking er i strid med vår overbevisning.

4.
Vi er motstandere av ekstremisme, fanatisme og rasisme. I tråd med islamske idealer legger vi vekt på gjensidig respekt, fred og menneskeverd. «Det er ingen tvang i religionen».

5.
Vi er motstandere av kvinneundertrykkelse, negativ sosial kontroll og vold i nære relasjoner.

6.
Vi fordømmer terrorisme, og vi tar særlig avstand fra terrorisme som begås i islams navn.  

7.
For dem som er opptatt av om vi er sunni eller shia eller om vi følger hanafi-, shafi’i-, maliki- eller hanbaliskolen kan vi si at vi er sunnimuslimer, men at vi er åpne for våre shia-trosfeller. Vi anser alle de fire skolene som like viktige, men mener at islam er større enn alle skolene. Vi åpner for synspunkter og argumentasjon fra hele den islamske kunnskapstradisjon, så lenge det innebærer å skape gode løsninger for dagens utfordringer.