Tirsdag, 28.11.2023 - 14. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Opprinnelsesmyte

Spørsmål

Har muslimene noen opprinnelsemyte eller skapelsesberetning? Hva slags oppfatning har muslimene om jorden og himmelen og universet?

Svar

Det finnes mange betraktninger på hvordan skapelsen kom til . Men det finnes ikke en sammenhengende historie tilsvarende den man finner i bibelen. Skapelseprossen av universet, jorden, plante og dyrelivet og mennesket selv er fordelt over hele Koranen. Det som er enestående med Koranens beskrivelser er at de samsvarer med det som moderne forskning har kommet frem til. En fransk forsker ved navn dr Maurice Bucaille har i to viktige verk lagt frem en analyse av Koranen i forhold til moderne vitenskap. Jeg vil her presentere noen av hans betraktninger og råder en til å lese bøkene selv for videre studier. Bøkene var å få tak i på Akademika på Blindern i Oslo. The bible the Qur’an and science, Dr Maurice Bucaille,publisher Seghers, 6, Place Saint-Sulpice, 75006 Paris. ( Dette er det første verket) What is the orgin of man? Samme forfatter og utgiver. Her følger en presentasjon av skapelse berettelser fra Koranen og kommentarer til versene. Skapelse av universet: "Gud er deres Herre! Han som skapte himmel og jord på seks dager. Så tok Han plass på tronen. Han breder natten over dagen,-den følgerbredvillig. Og sol, måne og stjerner, underdanige ved Hans bud. Skapelsen og makten tilhører Ham! Velsignelserik er Gud all verdens Herre." Koranen kap7:52 "Si fornekter dere virkelig Ham, som skapte jorden på to dager (to perioder), og gir Ham likemenn?"Han er all verdens Herre! Han plasserte de faste fjell høyt opp på den, og velsignet den, og anordnet en levemåte på den på fire dager,-til alle som søker på likefot. Så dro han til himmelen, som var røk og damp, og sa til den og til jorden, ’Kom an, godvillig eller motvillig!’ De svarte vi kommer godvillig’. Og Han gjorde dem ferdig som syv himler på to dager, og Han inngav hver himmel dens oppgave. Vi prydet den nederste himmel med lysbluss,- også til vern. Dette er anordningen til den Mektige,- som vet. Qur’a. Kap41:8-11 Det er mange vers som sier at skapelsen kom til på seks dager. Det er verdt å merke seg at ordet dag på arabisk også blir brukt om perioder. En dag for oss følger solens bane over himlen men før skapelsen var ikke en dag 24 timer da jorden og solen ikke sto i forhold til hverandre. Andre vers i Koranen sier at en dag hos Allah er 50000år hos menneskene. Så dag står for et tidsrum av kortere eller lengre varighet. I kap 41 kan det se ut som om det er 8 perioder, men ut fra den arabiske teksten er det ikke gitt at det skjedde i rekkefølge . To ting kan ha skjedd samtidig. Syv himler blir av de fleste lærde som har kommentert Koranen betraktet som en symbolsk form for flere. Syv himler behøver ikke forstås bokstavelig men viser til at det eksisterer flere himler. "Innser ikke de vantro at himmel og jord var tetteste masse, og at Vi (term som Gud bruker når Han omtaler seg selv ) skilte dem? Og av vannet frembragte Vi alt levende. Vil de da ikke tro? Vi satte på jorden de faste fjell, så den ikke skulle vakle, og laget på den veipassasjer,- at menneskene måtte finne frem. Og himmelen har Vi gjort til et vel bevart tak. Men de vender seg bort fra Våre jærtegn." Kap21:31-33 Himmelen blir beskrevet som røyk og damp, dette er oversettelse av det arabiske ordet Dukan. Ordets betydning er en gassaktig masse med fine partikler. Vi forstår at himmel og jord var en tett masse som blir skilt fra hverandre. Det kommer ikke klart frem av de mange versene om jorden eller himmelen ble først formet ut av ordstillingen. I noen få vers blir jorden nevnt først, det finnes flest vers hvor himmelen blir nevn først. En sekvens indikerer at jorden fantes da Gud skapte himlene. Verset sier også at alt liv er frembragt av vannet dette er nevn flere steder i Koranen. "er dere mer krevende å skape, eller himmelen Han har bygget? Han hevet opp dens tak, og gav den form. Lot dens natt bli mørk, og lot morgenlyset komme frem. Så bredte han jorden ut, og bragte frem av den vann og grønne enger, og Han gav fjellene fast feste,-til glede for dere og deres horder."<

  • Karima Solberg
  • 06.09.2003